بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

دومین دوره طرح جهادگر شهید محسن حججی

بهمراه نام شهر؛ مثلا گروه جهادی رضوان تهران

در صورتیکه گروه جهادی دانشجویی است.

مسئولیت در گروه جهادی *

X
کد بنر محک